Oferta szkoły dla rodziców

O naszej szkole

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 39,

Gimnazjum Specjalne nr 39

 

SZKOŁA PODSTAWOWA

 

1. Pierwszy etap edukacyjny klasy I-III.

    Edukacja jest zintegrowaną całością polegającą na łączeniu różnych rodzajów aktywności uczniów. Forma oceny jest opisowo-obrazkowa.

    Zajęcia odbywają się w nowoczesnych i nowo wyremontowanych salach dostosowanych do wieku, potrzeb i zainteresowań dzieci. Uczniowie poprzez ruch i zabawę, działania i metody polisensoryczne (m.in. metodę Dobrego Startu, metodę Marii Montessorii, metodę Weroniki Sherborne, kinezjologię edukacyjną Dennisona)  obserwują, tworzą, zdobywają wiedzę  i umiejętności. Swoje osiągnięcia prezentują na konkursach, występach artystycznych i wystawach.

 

2. Drugi etap edukacyjny klasy IV-VI.

    Nauczanie odbywa się w blokach przedmiotowych. Zdobyte wiadomości i umiejętności są oceniane oceną cyfrową. Blok zajęć technicznych (papier, szycie, ceramika,  gotowanie), język angielski i informatyka odbywają  się  w małych grupach. Realizowane programy są dostosowane do potrzeb i możliwości uczniów, a praca na lekcjach  jest indywidualizowana. W klasie VI uczniowie przystępują do sprawdzianu.

 

GIMNAZJUM

Podstawowym celem wychowania w gimnazjum jest wszechstronny rozwój osobowości ucznia i poczucia odpowiedzialności za własną postawę i decyzje.

1. Nauka trwa 3 lata i zakończona jest egzaminem składającym się z części humanistycznej,  matematyczno-przyrodniczej i języka obcego nowożytnego.

2. Nauczane przedmioty to: język polski, matematyka, geografia, biologia, historia, wiedza o społeczeństwie, informatyka, fizyka z astronomią, chemia, muzyka, plastyka, technika, język angielski – zgodnie z nową podstawą programową

3. Uczniowie rozwijają swoje zainteresowania i pasje biorąc udział w zajęciach kółek zainteresowań.

5. Zajęcia odbywają się w kilkunastoosobowych zespołach, w odpowiednio   wyposażonych klasopracowniach, systemem jednozmianowym.   Nad prawidłowym rozwojem uczniów czuwa wychowawca wspierany przez   psychologów i pedagoga szkolnego. 

 

KLASY DLA UCZNIÓW Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM 

W STOPNIU UMIARKOWANYM

SZKOŁA PODSTAWOWA

Nauczanie składa się z dwóch etapów edukacyjnych. Klasy liczą od 6 do 8 uczniów. Na pierwszym etapie edukacyjnym z dziećmi pracuje pedagog specjalny. Zajęcia odbywają się w przestronnych i kolorowych salach, w ciepłej, domowej atmosferze.  Praca z dziećmi oparta jest na indywidualnych programach edukacyjnych dostosowanych do możliwości poszczególnych uczniów. Podczas zajęć wykorzystuje się metody stymulujące rozwój dziecka m.in. metody  W. Sherborne i Dobrego Startu, piktogramy, aromaterapię, chromoterapię, zajęcia relaksacyjne przy muzyce, masaże terapeutyczne. Uczniowie mają możliwość uczestniczenia w zajęciach w bogato wyposażonej Sali Doświadczania Świata.

GIMNAZJUM  

Praca z uczniami opiera się na indywidualnych programach edukacyjnych opracowanych dla każdego ucznia. Zajęcia prowadzone są przez specjalistów.  Ich celem jest pogłębienie wiedzy i rozwój umiejętności szkolnych oraz zdobywanie umiejętności praktycznych niezbędnych do funkcjonowania w środowisku społecznym. Uczniowie objęci są stałą opieką rewalidacyjno - terapeutyczną. Na każdym etapie kształcenia uczeń może mieć wydłużony etap edukacyjny.

 

JAKA JEST NASZA SZKOŁA?

W naszej szkole najważniejszy jest uczeń i jego problemy.

Dlatego:

- dostosowujemy oddziaływania do indywidualnych potrzeb,

- rozwijamy zdolności i minimalizujemy deficyty,

- uczymy samoakceptacji i podnosimy poczucie własnej wartości,

- rodziców zapraszamy do współdecydowania o życiu szkoły.

- w wyjątkowych przypadkach rekwalifikujemy ucznia do szkół masowych

 

Dbamy o to, aby naszym uczniom przybliżyć otaczający ich świat, by nie oglądali go jedynie z perspektywy szkolnej ławki. Dlatego zwiększamy efektywność naszej pracy dydaktycznej stosując różnorodne formy oddziaływań, takie jak:

- wspaniałe, barwne imprezy i uroczystości,

- wyjazdy w ramach "Zielonej Szkoły" oraz na turnusy rehabilitacyjne

- kształcące wycieczki,

- zajęcia warsztatowe.

Zwracamy szczególną uwagę na kształtowanie u naszych uczniów podstaw prospołecznych i wrażliwości na los innych ludzi. Uczymy ich samodzielnego podejmowania decyzji osobistych i współdecydowania o sprawach uczniowskich. Nasi uczniowie pracują metodą projektów.

Wszyscy uczniowie otoczeni są szczególną opieką psychologiczno - pedagogiczną oraz oddziaływaniami z zakresu profilaktyki.

 

 

Szkoła stwarza możliwości rozwoju zainteresowań uczniów poprzez:

• prowadzenie specjalistycznych zajęć rewalidacyjnych: korekcja wad mowy, korekcja wad postawy, usprawnianie technik szkolnych, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze,  zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

• kółka zainteresowań: plastyczne, ekologiczne, informatyczne, muzyczne, teatralne, PCK, LOP  

i sportowe;

• wycieczki szkolne;

• Samorząd Uczniowski;

• uroczystości i imprezy szkolne;

• udział w zawodach sportowych i olimpiadach specjalnych.

Nasza szkoła zapewnia:

  • opiekę dydaktyczno-wychowawczą wykwalifikowanej kadry nauczycieli
  • opiekę i pomoc psychologiczno-pedagogiczną psychologów, pedagoga, doradcy zawodowego i logopedów
  • dostęp do nauki języka angielskiego
  • opiekę medyczną pielęgniarki szkolnej
  • obiady w stołówce szkolnej
  • uczestnictwo w konkursach oraz imprezach artystycznych i sportowych
  • wyjazdy na zielone lekcje i turnusy rehabilitacyjne
  • wyjścia do teatru, filharmonii i muzeów
  • udział w licznych imprezach szkolnych
  • udział w zabawach i zajęciach wszechstronnie rozwijających dzieci i młodzież


Szkoła posiada:

• nowo wyremontowane sale lekcyjne;

• pracownie plastyczno - techniczną, ceramiczną, gospodarstwa domowego,   komputerową, pracownię Montessorii,  pracownię biologiczną, geograficzną i matematyczną;

• gabinety: logopedy, psychologa, pedagoga, rewalidacyjne;

• bibliotekę szkolną oraz multimedialną;

• małą salę gimnastyczną;

• salę do zajęć z gimnastyki korekcyjnej oraz siłownię

• świetlicę i jadalnię

• salę zabaw dla dzieci

• salę doświadczania świata

• windę i sanitariaty dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych

• boisko szkolne

• organizujemy również zajęcia sportowe na pobliskim  basenie kąpielowym

 

Kadra pedagogiczna pracująca w naszej szkole, to w nauczyciele z przygotowaniem specjalistycznym tj. zakresu pedagogiki specjalnej – rewalidacji niepełnosprawnych umysłowo.

 

Warunkiem przyjęcia dziecka do szkoły jest aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

Szczegółowych informacji udziela sekretariat szkoły.

Kicaj Zdrowo 2012/2013

SZKOŁA BEZ PRZEMOCY 2011/2012

SZKOŁA BEZ PRZEMOCY 2010/2011

application/pdf Szkola Bez Przemocy V.pdf (533.1 KiB)
Ważne! Nasza strona internetowa stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij "Zgadzam się", aby niniejsza informacja nie pojawiała się lub kliknij "Polityka prywatności", aby dowiedzieć się więcej.
Polityka prywatności Zgadzam się