Gabinet logopedyczny

Zadania logopedy są realizowane w oparciu o Rozporządzenie MENiS z dnia 7 stycznia 2003r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych.

W szczególności obejmują:
 • diagnozowanie logopedyczne
  • przeprowadzenie badań wstępnych u uczniów w celu ustalenia stanu mowy głośnej i pisma
  • szczegółowe badanie logopedyczne oraz – odpowiednio do jego wyników – organizowanie pomocy logopedycznej
  • wskazywanie przyczyn trudności oraz udzielanie wskazówek rodzicom i nauczycielom do pracy z dzieckiem
 • w zależności od potrzeb współpraca ze specjalistami (foniatrą, audiologiem, laryngologiem, neurologiem, psychiatrą, ortodontą, stomatologiem) w zakresie diagnozy i oddziaływań terapeutycznych.
 • prowadzenie terapii logopedycznej w grupach dzieci, u których stwierdzono nieprawidłowości w mowie i piśmie
 • organizowanie pomocy logopedycznej dla dzieci z trudnościami w pisaniu i czytaniu, przy ścisłej współpracy z nauczycielami prowadzącymi zajęcia korekcyjno – kompensacyjne
 • udział w pracach zespołu wczesnego wspomagania rozwoju, w tym diagnozowanie logopedyczne dzieci objętych taką pomocą, tworzenie programów terapii.
Pomoc logopedyczna w szkole może być udzielana na wniosek:
 • ucznia
 • rodziców
 • nauczyciela
 • pedagoga
 • psychologa
 • logopedy
 • doradcy zawodowego
 • poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej
Pomoc logopedyczna w szkole jest organizowana w formie specjalistycznych zajęć logopedycznych. Liczba uczestników zajęć wynosi od 2 do 4 uczniów. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego szkołę, zajęcia mogą być prowadzone indywidualnie. Objęcie ucznia pomocą logopedyczną wymaga zgody rodziców. Udział ucznia w zajęciach logopedycznych trwa do czasu zlikwidowania opóźnień, uzyskania osiągnięć edukacyjnych, bądź wyeliminowania zaburzeń stanowiących powód objęcia ucznia pomocą logopedyczną.

Wymowa korygowana jest z uwzględnieniem etapów:

 1. przygotowawczego (obejmującego usprawnianie słuchu fonematycznego i motoryki narządów mownych)
 2. wywołania dźwięku, na który składają się:
  • wyjaśnianie położenia narządów mowy
  • kontrola czucia skórnego dłoni
  • kontrola wzrokowa
  • przekształcanie głosek
  • gesty umowne
  • autokontrola słuchowa
 3. utrwalania (nauczenie posługiwania się wywołaną głoską w różnych kontekstach sytuacyjnych)
Prowadzona terapia logopedyczna obejmuje m.in.:
 • ćwiczenia oddechowo – fonacyjno – artykulacyjne
 • ćwiczenia słuchu fonematycznego oraz kształtowanie świadomości fonologicznej
 • wywołanie oraz prawidłową realizację zaburzonych głosek w izolacji, sylabach, wyrazach, zdaniach i mowie swobodnej
 • terapię zaburzeń płynności mówienia
 • rozwijanie sprawności gramatycznej, semantycznej i syntaktycznej
W terapii logopedycznej uczniów naszej placówki wykorzystywane są elementy następujących metod:
 • Psychostymulacyjnej metody kształtowania i rozwoju mowy oraz myślenia M. Młynarskiej i T. Smereki
 • Nauka czytania krok po kroku J. Cieszyńskiej
 • Metoda Marii Montessori
oraz programy:
 • Program rozwijania mowy komunikatywnej dziecka E. Słodowik – Rycaj
 • Program kształtowania świadomości fonologicznej A. Maurer

Gabinet logopedyczny wyposażony jest w multimedialne programy logopedyczne pozyskane m. in. w wyniku współpracy ze Stowarzyszeniem AIUTO.

Skuteczność usprawniania mowy w lekkiej i umiarkowanej niepełnosprawności umysłowej determinowana jest:
 • wiekiem dziecka, w którym rozpoczęto terapię
 • stopniem niedorozwoju intelektualnego
 • sprawnością układów oddechowego, fonacyjnego i artykulacyjnego
 • sprawnością słuchu fizycznego i fonemowego
 • stopniem opanowania czynności czytania i pisania
 • motywacją dziecka do pracy
 • prowadzeniem zeszytu w celu kształtowania umiejętności pisania oraz utworzenia słownika wyrazów ćwiczonych
 • stosowaniem zasady stopniowania trudności i stawianiem dziecku wykonalnych zadań
 • frekwencją dziecka na zajęciach
Ważne! Nasza strona internetowa stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij "Zgadzam się", aby niniejsza informacja nie pojawiała się lub kliknij "Polityka prywatności", aby dowiedzieć się więcej.
Polityka prywatności Zgadzam się